CSS vlastnosti

abecední seznam

A - B - C - D - F - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

Vhodné zejména pro začátečníky v CSS, když hledají, co se jakým stylem dělá.

Abecední seznam CSS vlastností a věcí souvisejících

Absolutní pozice - viz position

Background - pozadí

Background-attachment - rolování pozadí

Background-clip - nezobrazování pozadí pod paddingem nebo rámečkem

Background-color - barva pozadí

Background-image - obrázek na pozadí

Background-origin - odkud se počítají souřadnice obrázku na pozadí

Background-position - umístění pozadí

Background-repeat - opakování pozadí

Background-size - roztažení nebo smrsknutí pozadí, tedy změna velikosti obrázkového pozadí

Barva - viz color pro barvu písma (textu), border-color pro barvu rámečků, background-color pro barvu pozadí

Bold - viz font-weight

Border - rámeček

Border-collapse - jednoduché rámečky v tabulkách

Border-color - barva rámečku

Border-radius - kulaté rohy

Background-size - zmenšování nebo zvětšování obrázku na pozadí

Border-spacing - obdoba cellspacing v tabulkách, nastavit pro tag td

Border-style - druh rámečku

Border-width - šířka rámečku

Bottom - umístění od spoda

Box-shadow - stín obdélníkové oblasti

Box-sizing - počítání paddingu a borderu do width a height

calc - výpočet, viz délkové jednotky

Cellpadding z tabulek- viz padding, nastavit pro tag td

Cellspacing z tabulek - viz border-spacing

Clear - zrušení obtékání

Clip - ostřihnutí pozicovaného objektu

Color - barva písma

Color-adjust - zavržená vlastnost pro tisk pozadí, viz Print-color-adjust

Column-count - počet sloupců v sloupcové sazbě

Columns - souhrnný zápis column-width a column-count

Column-rule - vlastnosti čáry oddělující sloupce ve sloupcové sazbě

Cursor - kurzor myši

Délkové jednotky v CSS

Display - řádkové a blokové prvky

Filter - grafické filtry pro Explorer

Float - obtékání

Font - všechny vlastnosti písma

@font-face - načtení vlastního písma

Font-family - font písma (např. Arial)

Font-size - velikost písma

Font-style - kurzíva

Font-variant - kapitálky

Font-weight - tučnost

Forced-color-adjust - nastavení barev, i když má uživatel nastavený zvláštní režim barev (například vyšší kontrast)

Gradient na pozadí = linear-gradient nebo radial-gradient - viz překvapivě Background-image

Height - výška prvku

Hyphens - automatické dělení slov mezi řádky

Isolation - nastavení pro mix-blend-mode

Kapitálky - viz font-fariant

Kerning - prostrkání znaků, viz letter-spacing

Kurzíva - viz font-style s hodnotou italic

Kurzor - viz cursor

Left - umístění od leva

Letter-spacing - prostrkání znaků

Line-height - proklad řádků

List-style - všechny vlastnosti odrážkových seznamů

List-style-image - obrázková odrážka

List-style-position - zastrčení odrážek do textu

List-style-type - druh odrážek nebo číslování

Lišta - viz overflow a viz vlastnosti začínající na scrollbar

Margin - okraj objektu

max(), min() - funkce maxima a minima, viz délkové jednotky

Max-height - maximální výška

Max-width - maximální šířka

@media - podmíněná oblast. Určuje, na které situace se budou vztahovat následující pravidla.

Mezery - viz word-spacing pro mezislovní mezery, letter-spacing pro mezery mezi písmeny, line-height pro mezery mezi řádky, margin pro mezery mezi odstavci

Min-height - minimální výška

Min-width - minimální šířka

Mox-blend-mode - prolínání barev pozadí a popředí

-moz- - prefix vyjadřující, že jde o experimentální vlastnost v prohlížeči Firefox (Mozila)

Neviditelný prvek - viz visibility a display

Obrázek - viz background-image pro obrázek na pozadí, lis-style-image pro grafické odrážky a html tag <img>

Oboustranné obtékání - v CSS nelze udělat

Obtažení - viz outline

Obtékání - viz float, viz též width a clear

Odrážky - viz vlastnosti začínající list-style a html tagy seznamů

Odsazení - viz text-indent pro odsazení prvního řádku, viz margin a padding pro odsazení odstavce

Okraj - viz border pro rámeček, margin pro vnější okraj a padding pro vnitřní okraj. Viz též výklad okrajů.

Opacity - průhlednost a poloprůhlednost

Oříznutí - viz width, height, overflow a clip

Outline - obtažení, vnější rámeček

Overflow - chování obsahu, který se nevejde do rozměrů

Pozadí - viz vlastnosti začínající na background

Padding - výplň, vnitřní okraj

Písmo - viz color pro barvu, text-transform pro kapitálky a vlastnosti začínající na font- pro řez písma

Podtržení - viz text-decoration

Poloprůhlednost - viz opacity, případně poloprůhledná barva viz color, případně mix-blend-mode

Position - způsob pozicování prvku

Pozice prvku - viz position, left, top, z-index. Též viz z-index, width, height, float, margin, right a bottom.

Print-color-adjust - tisk pozadí

Proklad řádků - viz line-height

Prostrkávání znaků - viz letter-spacing

Průhlednost - viz opacity, případně color

Překrývání - viz z-index

Přeškrtnutí - viz text-decoration: line-through

Px - pixel. Viz délkové jednotky

Rámeček - viz vlastnosti začínající na border

Rámy - nejdou stylovat, viz detaily rámů

Relativní pozice - viz position

Rolování - viz overflow

Right - pozicování zprava

Scrollbar-x-color - barvení rolovací lišty

Skrytí - viz visibility, display a opacity

Sloupcová sazba - column-count

Slučování okrajů - popisuji u margin

Stín - viz vlastnost box-shadow pro stín rámečku nebo text-shadow, což je stín textu

Šířka - viz width, max-width a min-width pro maximální a minimální šířku objektu, viz border-width pro šířku rámečku

Table-layout - přepínání způsobu výpočtu rozměrů buněk tabulky

Tabulka - viz border-collapse pro jednoduché rámečky, padding pro výplň buněk, text-align pro zarovnání obsahu buňěk, vertical-align pro vertikální zarovnání obsahu buněk a border-spacing pro vzdálenost rámečků buněk

Text-align - zarovnání odstavce

Text-decoration - podtržení, přeškrtnutí apod.

Text-indent - odsazení prvního řádku

Text-overflow - tři tečky na konci obsahu, který se nevejde

Text-shadow - stín textu

Text-transform - velká a malá písmena

Top - umístění odshora

Tučné písmo - viz font-weight

Umístění - viz hesla obtékání a pozice

var() - CSS proměnná, viz délkové jednotky

Velikost písma - viz font-size

Velikost bloku - viz width, height, zoom

Vertical-align - umístění obrázku na řádku nebo textu v buňce tabulky

Verzálky - viz text-transform

Visibility - viditelnost objektu

Výplň - viz padding

Výška - viz height pro výšku objektu, max-height a min-height pro maximální a minimální výšku, font-size pro výšku písma, line-height pro výšku řádku

var - proměnná, viz délkové jednotky

vw, vh, vmin, vmax - viz délkové jednotky

-webkit- - prefix vlastnosti určující, že jde o experimentální vlastnost prohlížečů Chrome, Safari a Opera

White-space - zacházení s řádkovými zlomy a bílými znaky

Width - šířka

Word-spacing - mezery mezi slovy

Writing-mode - způsob psaní zdola nahoru (Explorer)

Z-index - překrývání prvků

Zalamování řádků - Word-wrap

Zarovnání - viz text-align pro zarovnání odstavce, float pro obtékání

Zoom - zvětšování

Související stránky o CSS vlastnostech

CSS prameny

Délky v CSS

Módy prohlížečů

Prohlížeče s podporou CSS

Zápis všech stran najednou

CSS - přehled vlastností a hodnot s příklady přímo ve stránce

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.